Πολιτική Ποιότητας

ΧΙΟΣ 14/02/2020

ΘΕΜΑ: Πολιτική Συμμόρφωσης με τον κανονισμό ΕΕ 679/2016  (GDPR)

Το σύστημα εναρμόνισης που εφαρμόζει εμπεριέχει ένα πλέγμα διαδικασιών εφαρμογής, πολιτικών, εντύπων τεκμηρίωσης και οδηγιών, καλύπτοντας όλες τια απαιτήσεις και τα άρθρα του κανονισμού.Η εταιρεία Π. Μπουμπάρης – Ε. Μπάτση Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,  ΚΕΔΙΒΙΜ ΙΙ στο πλαίσιο της εναρμόνισής με τον Κανονισμό Ε.Ε. 679/2016 (GDPR) συμμορφώνεται ως προς την τήρηση των αρχών και των δικαιωμάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τηρώντας σύστημα εναρμόνισης με τον Κανονισμό.

Εσωτερικά έγγραφα του συστήματος εναρμόνισης είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν.

Οι πολιτικές μας καθώς επίσης και οι διαδικασίες εναρμόνισης έχουν εφαρμογή από 01/04/2019.

Οργανωτικά Μέτρα

Η εταιρεία Π. Μπουμπάρης – Ε. Μπάτση Ο.Ε με τον διακριτικό τίτλο ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ δίνει ιδιαίτερη σημασία στη διάθεση πόρων, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή. Πρώτιστος σκοπός είναι η σωστή και εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας στο θέμα της Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό έχει ορίσει υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων DPO, δηλωμένο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα   που έχει στην ευθύνη της και την τήρηση και εφαρμογή του συστήματος εναρμόνισης με τον Κανονισμό GDPR. Το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας συνεπικουρείται στην εφαρμογή του συστήματος εναρμόνισης από όλες τις οργανωτικές μονάδες της Επιχείρησης, όπως αυτές αναφέρονται στο λειτουργικό της οργανόγραμμα.

Το  ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εφαρμόζει διαδικασία για την εκπαίδευση του Προσωπικού της, για θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και επενδύει στη συνεχή εκπαίδευσή τους.

Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σε ότι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή. Σε αυτό περιλαμβάνονται

  • Τακτικοί έλεγχοι για την τήρηση των διαδικασιών
  • Τήρηση διαδικασιών ασφάλειας αρχείων
  • Ασφάλεια κινδύνων των συστημάτων πληροφορικής
  • Καταγραφή, αξιολόγηση και αντιμετώπιση συμβάντων
  • Παροχή συγκατάθεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα.
  • Ανάρτηση της Πολίτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας σε εμφανές σημείο εντός των δομών του ΚΕΔΙΒΙΜ ΙΙ, και στην ιστοσελίδα μας σε ότι την αφορά.

Οι παραπάνω λειτουργίες βρίσκονται σε διαδικασία ενσωμάτωσης στο πρότυπο ΙΣΟ 9001:2015. Η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με ISO/IEC 27001:2013

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

e-bannerespaEΤΠΑ728X90